Personal Data Protection Act

ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบริษัท มดแดงลิสซิ่ง จำกัด และบริษัทกลุ่ม MD
ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นเกี่ยวกับคุณ (รวมเรียกว่า “ข้อมูล”) และมีความมุ่งมั่นที่จะ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูลรวมทั้งความเป็นส่วนตัวของ คุณอย่างดี เพื่อให้คุณสามารถเชื่อมั่นได้ว่ากลุ่มกรุงศรีมีความโปร่งใสและความรับผิด
ชอบในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือโอนข้อมูลของคุณตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มกรุงศรีจึงได้จัดทำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อชี้แจงให้คุณได้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลของคุณ
หรือการโอนข้อมูลดังกล่าวของกลุ่มกรุงศรี ซึ่งมีใจความสำคัญโดยสังเขป ดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ และข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา แต่ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลของผู้ที่เสียชีวิตแล้ว

กลุ่มMD เก็บข้อมูลของคุณประเภทใดบ้าง

กลุ่มMD เก็บรวบรวมข้อมูลของคุณเมื่อคุณและกลุ่มMD ได้มีการติดต่อกันไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง เช่น เมื่อคุณ สมัครขอใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของMD หรือเมื่อคุณทำธุรกรรมทางการเงินกับMD โดยข้อมูล ของคุณที่กลุ่มMD จะเก็บรวบรวม ได้แก่

 • ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตัวคุณ หรือข้อมูลที่ใช้ในการระบุและยืนยันตัวตนของคุณ เช่น ชื่อ-นามสกุล วัน เดือนปีเกิด ข้อมูลบนบัตรประจำตัวประชาชน ลายมือชื่อ ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า หรือข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ
 • ข้อมูลสถานที่หรือวิธีการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่
 • ข้อมูลการทำงาน เช่น อาชีพ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
 • ข้อมูลทางการเงิน เช่น เงินเดือน หรือรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีของคุณ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่กลุ่มMD ได้รับจากคุณ เช่น คู่สมรส ผู้ถือบัญชีร่วม หรือผู้ค้ำประกัน
 • ข้อมูลที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ข้อมูลจากกล้องวงจรปิด
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ตามที่ประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด


กลุ่มMD เก็บข้อมูลของคุณผ่านช่องทางใดบ้าง

กลุ่มMD เก็บรวบรวมข้อมูลของคุณผ่านช่องทางหลักต่าง ๆ ดังนี้

 • ผ่านสาขาของกลุ่มMD หรือช่องทางการส่งเสริมการขายและการตลาด
 • ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ เว็บไซต์

หรือแพลตฟอร์มเครือข่ายสังคมออนไลน์ (เช่น แอปพลิเคชัน LINE และ Facebook)ทำไมกลุ่มMD ต้องเก็บข้อมูลของคุณ

กลุ่มMD เก็บข้อมูลของคุณเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎหมาย เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของคุณ เพื่อการก่อตั้งสิทธิ การใช้สิทธิ การยกข้อต่อสู้สิทธิเรียกร้อง หรือโดยอาศัยความยินยอม เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น

 • เพื่อให้กลุ่มMD สามารถให้บริการแก่คุณได้ เช่น เพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตนของคุณก่อนการใช้ ผลิตภัณฑ์/บริการ หรือก่อนการทำธุรกรรมกับกลุ่มMD หรือในการรับเรื่องร้องเรียนจากคุณ
 • เพื่อใช้ในการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์และการติดต่อระหว่างกลุ่มMD กับคุณ เช่น เพื่อแจ้งผลการสมัครใช้ บริการของคุณ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์/บริการ
 • เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพการบริการ เช่น เพื่อการวิเคราะห์และประเมินความพึงพอใจของคุณที่มี ต่อบริการของกลุ่มMD หรือ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการให้คุณได้รับ ประสบการณ์ที่ดีที่สุด
 • เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับกลุ่มMD
 • เพื่อให้กลุ่มMD ติดต่อ ประสานงาน ดำเนินธุรกรรมที่มีกับพันธมิตรทางธุรกิจที่คุณสังกัด ในกรณีที่กลุ่มMD จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาหรือการปฏิบัติหน้าที่ตาม กฎหมาย หากคุณไม่ให้ข้อมูลดังกล่าว กลุ่มMD อาจไม่สามารถให้บริการหรือดำเนินการตามที่คุณร้องขอได้

กลุ่มMD เก็บข้อมูลของคุณเป็นระยะเวลาเท่าใด

กลุ่มMD เก็บข้อมูลของคุณตามระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลอดระยะเวลาที่คุณยังคงใช้ผลิตภัณฑ์/บริการของ
กลุ่มMD หรือตลอดระยะเวลาที่คุณยังมีความสัมพันธ์กับกลุ่มMD หรือตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

กลุ่มMD เปิดเผยข้อมูลของคุณไปที่ใดบ้าง

กลุ่มMD อาจเปิดเผยข้อมูลของคุณให้กับบุคคล/หน่วยงาน ดังต่อไปนี้

 • ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ให้บริการภายนอก ตัวแทนของกลุ่มMD ผู้รับจ้างงานช่วงต่อ พันธมิตร ทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกันในลักษณะ co-brand รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจอื่น ๆ
 • สถาบันการเงินอื่นและผู้ให้บริการระบบการชำระเงินอื่นเพื่อให้บริการที่เกี่ยวกับการโอนเงินระหว่างกลุ่มMD กรณีที่คุณขอใช้บริการธุรกรรมระหว่างประเทศ กลุ่มMD อาจเปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่สถาบันการเงิน ต่างประเทศ ตามคำขอและข้อมูลที่คุณให้ไว้กับกลุ่มMD
 • หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมการปกครอง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย


สิทธิตามกฎหมายของคุณมีอะไรบ้าง

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิตามกฎหมายเกี่ยวกับการเก็บรวมรวบ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนี้

 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
 • สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมการเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการขอรับ ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการร้องเรียนในกรณีที่คุณเห็นว่ากลุ่มMD มิได้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยคุณสามารถแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิดังกล่าว เมื่อกฎหมายเริ่มมีผลบังคับใช้ ผ่านช่องทางที่ระบุดังนี้
สิทธิของเจ้าของข้อมูล Call Center 086-4556789 สาขาของMD ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
สิทธิเพิกถอนความยินยอม
สิทธิอื่นๆ  


ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับเต็มได้ที่

 • ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับเต็มของกลุ่ม MD คลิกที่นี้
 • ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการใช้กล้องวงจรปิดของกลุ่ม MD คลิกที่นี้

กรณีมีข้อสงสัย สามารถติดต่อกลุ่ม MD ผ่านช่องทางไหนได้บ้าง

กรณีมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่ อีเมล:www.ehongmd.com


บริษัท มดแดง ลิสซิ่ง จำกัด
ที่อยู่ 172 ถนนผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44001
โทร : 086-4556789